Các rủi ro về pháp lý, tranh chấp, vướng quy hoạch hoặc giá cả sai lệch thị trường… có thể gây thiệt hại cho cả...