Đầu tư vào Việt Nam mở rộng

Tổ chức Xúc tiến và mậu dịch Nhật Bản (JETRO) mỗi năm đều tiến hàng khảo sát nguồn vốn các công tư Nhật Bản đã...